Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden                                                                           Versie januari 2018
Cleo Company / Cleo Capital
   
   
1. Algemene bepalingen
   
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (opdrachten) tot het 
  verrichten van werkzaamheden die tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden gesloten. Door 
  met Cleo Company/Cleo Capital een overeenkomst aan te gaan, doet de Opdrachtgever afstand van eventueel door 
  hem gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door 
  Cleo Company/Cleo Capital  gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.
   
1.2 Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij Cleo 
  Company/Cleo Capital  zich ten opzichte van de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. 
  Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
   
1.3 Het is bij Opdrachtgever bekend dat Cleo Company/Cleo Capital  geen financieel tussenpersoon is en dientengevolge 
  geen bindende adviezen kan en zal uitbrengen.  
   
1.4 Cleo Company/Cleo Capital  verbindt zich de te verlenen diensten naar beste kunnen te verrichten. De verbintenis 
  leidt altijd tot een inspanningsverplichting; in geen geval tot een resultaatverbintenis.
   
1.5 De overeenkomst komt in ieder geval tot stand door ondertekening door Opdrachtgever van een 
  opdrachtbevestiging, bemiddelingsovereenkomst of offerte. Indien de opdracht niet schriftelijk is 
  overeengekomen, komt de overeenkomst tot stand doordat Cleo Company/Cleo Capital  begint met de uitvoering van 
  de opdracht, of als op andere wijze blijkt dat Cleo Company/Cleo Capital  de opdracht heeft aanvaard.
   
2. Contractspartij(en)
   
2.1 Cleo Company/Cleo Capital , hierna te noemen: “Opdrachtnemer” en haar vertegenwoordigers en/of geassocieerden, 
  erkent enkel de gerechtigde contractspartijen, hierna te noemen: “Opdrachtgever”, als gesprekspartner en 
  zal geen mededelingen doen betreffende lopende transactie(s) aan tussenpersonen tenzij deze schriftelijk 
  zijn gemachtigd door de Opdrachtgever. 
   
3. Opdrachtverlening
   
3.1 Opdrachtverlening tot het doen van een haalbaarheidsanalyse en/of bemiddeling is enkel rechtsgeldig en 
  kan enkel in behandeling worden genomen door Opdrachtnemer indien het CIS-formulier volledig en naar 
  waarheid is ingevuld door de Opdrachtgever en de bemiddelingsovereenkomst is voorzien van een 
  handtekening van de directie van Cleo Company/Cleo Capital .
   
3.2 Als de opdracht is verleend door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan wordt de opdracht 
  geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
   
3.3 Als de opdracht is verleend door meer dan 1 (rechts-)persoon, waaronder begrepen het hiervoor bepaalde, 
  is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de Opdrachtnemer, zulks in 
  overeenstemming met het bepaalde in artikel 7:407 lid 1 BW.
   
3.4 De overeenkomst eindigt na voltooiing van de werkzaamheden door Opdrachtnemer en de betaling van 
  de overeengekomen courtage door Opdrachtnemer is ontvangen. Indien de Opdrachtgever de 
  overeenkomst eerder wenst te beëindigen, zullen de tot dan verrichte werkzaamheden en de gemaakte 
  onkosten geheel door de Opdrachtgever moeten worden voldaan.
   
3.5 Als de Opdrachtgever overlijdt, gaan zijn verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene 
  titel.
   
3.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een opdracht te weigeren. 
   
3.7 Opdrachten welke direct- of indirect verband houden met criminele activiteiten of vallen onder de Wet ter 
  voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), of anderszins vallen onder bepalingen in 
  het Wetboek van Strafrecht, worden bij voorbaat uitgesloten van behandeling.
   
4.Initiële opstartkosten
   
4.1 Voor aanvang van de opdracht ten behoeve van de haalbaarheidsanalyse en de hierop volgende 
  bemiddeling, dient Opdrachtgever een éénmalig, nimmer terug te vorderen bedrag ad. €2.500, -- 
  exclusief de wettelijke 21% BTW over te schrijven op de rekening van de Opdrachtnemer waarvoor u 
  vooraf een factuur ontvangt. Dit bedrag dient ter compensatie van de te maken onkosten en zal in 
  mindering worden gebracht op de courtage bij het succesvol beëindigen van de opdracht.
   
5. Exclusiviteit
   
5.1 Zolang de opdracht van kracht is, verbindt Opdrachtgever zich voor de bemiddeling en/of financiering, 
  geen gebruik te maken van andere tussenpersonen of bemiddelaars. Evenmin zal Opdrachtgever tot 
  zelfstandige bemiddeling en/of verkoop, buiten de Opdrachtnemer om, overgaan.
   
5.2 Indien de opdracht buiten Opdrachtnemer om succesvol wordt afgerond tijdens het van kracht zijn van 
  de overeenkomst is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd welke gelijkstaat 
  aan de contractueel overeengekomen courtage.
   
6. Geheimhoudingsverklaring
   
6.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij, zowel gedurende de uitvoering van de haalbaarheidsanalyse als daarna, 
  vol­ledi­ge geheimhouding zal betrachten ten aanzien van al hetgeen Opdrachtnemer in het kader van de 
  uitvoering van de onderhavige overeenkomst en daarna ter kennis is gekomen, betreffende de organisatie 
  van Opdrachtgever en werkzaamheden zelf, alsmede betreffende bij de organisatie werkzame personen, 
  alsmede betreffende de relaties van Opdrachtgever.
   
7. Documenten en bedrijfsmiddelen
   
7.1 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan op welke wijze dan ook de documenten en/of informatiedragers 
  en/of bedrijfsmiddelen, die hij in verband met zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever onder zich heeft 
  gekregen, in zijn bezit te hebben of te houden, uitgezonderd voor zover en voor zolang dit voor de uit­
  oefening van zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever is vereist. Opdrachtnemer is verplicht om dergelijke 
  documenten en/of informatiedragers en/of bedrijfsmiddelen bij het einde van de overeenkomst onmiddellijk 
  aan Opdrachtgever ter hand te stellen.
   
8. Vergoeding
   
8.1 Bij het succesvol volbrengen van de opdracht tijdens het van kracht zijn van de overeenkomst, zal de 
  Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd als courtage. Deze vergoeding voor het 
  tot stand brengen van de opdracht zal ook verschuldigd zijn indien de verkoop of financiering na het 
  beëindigen van de opdracht alsnog tot stand komt met een partij met wie reeds tijdens het van kracht zijn 
  van de opdracht is onderhandeld.
   
9. Uitsluiting van aansprakelijkheid
   
9.1 Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever geen enkele garantie op succes bij bemiddeling. 
   
9.2 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, of niet volledig 
  verkrijgen van een gevraagde financiering. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of 
  aansprakelijk voor de herkomst of bronnen van de aangeleverde informatie welke door Opdrachtgever is 
  verzonden.
   
10. Ontbinding overeenkomst
   
10.1 Het onjuist of onvolledig verstrekken van informatie door Opdrachtgever met betrekking tot voorliggende 
  haalbaarheidsanalyse en de hierop volgende bemiddeling kan leiden tot ernstige vertragingen of resulteren 
  in de beëindiging van de werkzaamheden door Opdrachtnemer. 
   
10.2 Bij het onjuist verstrekken van informatie wat leidt tot het beëindigen van de overeenkomst, gaat 
  Opdrachtgever akkoord met het vergoeden van de tot dan gemaakte onkosten door Cleo Company/Cleo Capital  en haar 
  geassocieerden. 
   
11. Toepasselijkheid recht en forum
   
11.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen direct of indirect voortvloeiende uit de 
  overeenkomst kennis te nemen. De kosten van iedere eventuele rechtsgang, betrekking hebbende op de 
  betreffende overeenkomst, zullen voor rekening komen van de Opdrachtgever. 
   
11.2 Indien en voor zover een beding uit deze algemene voorwaarden rechtens als onverbindend is aan te 
  merken, wordt dat beding geacht de rechtens nog wél aanvaardbare inhoud te hebben. De geldigheid en 
  kracht van de overige bepalingen wordt daardoor niet aangetast. Onverbindende contractuele bepalingen 
  worden vervangen door rechtens nog wel aanvaardbare bepalingen die de aard en strekking van de 
  onverbindende bepalingen het dichtst benaderen. Hetzelfde geldt voor situaties waarin in deze algemene 
  voorwaarden niet is voorzien.
   
   
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de haalbaarheidsanalyse en de bemiddelingsovereenkomst. 
Door het invullen en insturen van het CIS-formulier gaat (de vertegenwoordiger van) de Opdrachtgever akkoord 
met deze algemene voorwaarden. Acceptatie van deze voorwaarden is geen opdrachtverlening tot bemiddeling en 
hieraan kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.